Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1 TARAFLAR:

1.1 SATICI

Ünvanı                        : Furkan Benli

Adresi                         : Çankaya/Ankara

Telefon                        : 0545 130 19 32

Email                           : iletisim@cerceveburada.com

1.2 HİZMET ALAN

Adı/Soyadı     : [fatura-kullanici-adi]

Firma Adı       : [fatura-firma-adi]

Adresi              : [fatura-adresi]

Telefon            : [telefon-no]

Email               : [e-posta-adresi]

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Tüketici Ön Bilgilendirme sözleşmesinin konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmiştir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ:

Satın alınan ürünün adı, modeli, ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli ve diğer satış özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Bilgileri                           : [sepet-tutar]

MADDE 4- ÜRÜNÜN İFASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

4.1 SATICI, HİZMET ALAN tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en fazla 30 gün içerisinde siparişi ifa etmekle yükümlüdür. Son kullanıcı lisansına konu ürün anahtarının teslim edilme anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

4.2 Ürün anahtarının teslimatı, HİZMET ALAN’ın sipariş formunda belirttiği e-posta adresine elektronik ortam üzerinden gönderilecek olup, fiziki ürün anahtarı gönderimi yapılmayacaktır. SATICI tarafından ürün anahtarının gönderildiği (HİZMET ALAN’ın belirtmiş olduğu) e-posta adresinin bulunamaması, arızalı olması, e-postanın SATICI’nın kusuru dışında herhangi bir nedenle HİZMET ALAN’a ulaşmaması durumunda tüm sorumluluk HİZMET ALAN’a ait olup SATICI malın ifasına ilişkin edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.3 SATICI, sipariş edilen ürünün ifası yerine getirmesi imkansızlaşması halinde, durumdan HİZMET ALAN’ı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürünün bedelini ve/veya HİZMET ALAN ‘ı borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder.

4.4 SATICI, HİZMET ALAN‘ı yazılı olarak bilgilendirmek şartı ile haklı bir neden ile iş bu sözleşme konusu ürünü tedarik edemediği takdirde eşit kalitede ve fiyatta bir başka ürün ile değiştirilmesini önerebilir.

MADDE 5- CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE ŞARTLARI:

5.1 HİZMET ALAN’ın 6502 sayılı Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır.

5.2 Sözleşme konusu ürün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15 kapsamında olup, ürün anahtarının HİZMET ALAN’a elektronik posta yoluyla gönderimi ile HİZMET ALAN’ın cayma hakkı ortadan kalkmış olmaktadır. HİZMET ALAN, kendisine gönderilen ürün anahtarını ihtiva eden e-postayı almadığını, e-postayı açmadığını, ürün anahtarını kullanmadığını v.b. iddia etmek suretiyle cayma beyanında bulunsa dahi, ürün anahtarını ihtiva eden e-posta SATICI’nın e-posta sunucusundan çıkmış olması sebebiyle sözleşme konusu ürüne ilişkin ürün anahtarı HİZMET ALAN’a teslim edilmiş sayılır.

5.3 https://cerceveburada.com internet sitesinden satın alınan ürünlerin ayıp sebebiyle iade olacağı durumlarda eğer stokta yoksa HİZMET ALAN tarafından iade edilen ürünü SATICI malın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirebilir. Bu durum HİZMET ALAN’a yazılı olarak bildirim yapılır. HİZMET ALAN’ın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirilmesinin kabul edilmemesi durumunda mail yolu ile bilgilendirilir ve bu taktirde ücret iadesi 14 gün içinde yapılacaktır.

5.4 İş bu sözleşme dahilinde; Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mallar, Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin mallar, Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin mallar, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin mallar, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve niteliği itibarı ile artık geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerde CAYMA HAKKI KULLANILMAZ.

5.5 HİZMET ALAN’ın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI tarafından ya da SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

MADDE 6- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

6.1 İşbu ön bilgilendirme formunda belirtilen tüm hak ve yükümlülükler ve fiyat dahil taahhütlerin geçerlilik süresi, ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda HİZMET ALAN’a gönderilmesinden itibaren 2 saat süre ile geçerlidir. HİZMET ALAN, iki saatlik sürenin sonunda sipariş vermez ise bilgilendirme formundan belirtilen tüm ürünlerin fiyat ve taahhütlerin SATICI tarafından tekrar düzenlenebilir.

6.2 Taraflar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış sözleşmesi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik gereğince 3 yıl boyunca SATICI’nın sisteminde dijital ortamda kayıtlı olarak saklanacak olup, HİZMET ALAN talep etmesi halinde söz konusu sözleşmelere ulaşabilecektir.

6.3 SATICI’ya Üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz aracılı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. HİZMET ALAN; dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

6.4 SATICI, HİZMET ALAN tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar.

6.5 HİZMET ALAN siparişi gerçekleştirirken veri girişinde maddi bir hata yapması halinde, siparişe onay vermeden önce, sipariş özetini görme, sistemde belirtilen şekilde düzeltme ve değiştirme hakkına sahiptir.

6.6 İş bu sözleşme sebebi ile sistemde kayıtlı bulunan kişisel verileriniz rızanız dışında kanuni zorunluluklar ve/veya yasal mercilerin talebi ve/veya Satıcı tarafından adli sürecin başlatılması durumları haricinde herhangi bir şekilde 3. kişi/ler ile paylaşılmayacaktır. İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır. Bunun dışında, yasal mercilerce talep edilmesi durumunda, kullanıcılara ve sözleşme konusu hizmet ve/veya mala ilişkin veriler ilgili kurum ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

6.7 Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

6.8 İş bu sözleşme sebebi ile HİZMET ALAN tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, HİZMET ALAN‘ın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

6.9 İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda HİZMET ALAN (Tüketici) tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici ile Mesafeli Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

https://cerceveburada.com internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

6.10 https://cerceveburada.com internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

6.11 https://cerceveburada.com internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde temerrüde ilişkin hükümlerde Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

 

İş bu 6 maddeden oluşan MESAFELİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU taraflar arasında [tarih] tarihinde elektronik ortamda onaylanarak bir örneği elektronik ortamda HİZMET ALAN’a iletilmiş ve sürekli veri saklayıcısına kayıtlı bir şekilde bulunmaktadır.